1. > Home
  2. > Rollen in de opleidingsschool

Rollen in de opleidingsschool

Organisatie
In Scope komt de expertise van leraren uit het PO, pabo-docenten en studenten samen. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs op de school en ons eigen onderwijskundig handelen. Welke taken en rollen zijn nodig voor het goed kunnen functioneren van het samen opleiden?

WPC (werkplekcoach)
De werkplekcoach begeleidt de student bij het leren in alle voorkomende werksituaties in de eigen opleidingsschool. Hij biedt een rijke leeromgeving voor de student, vervult een voorbeeldrol als het gaat om de beroepshouding als lerende professional en draagt optimaal bij aan de ontwikkeling van de student. Hij is mede-opleider, bekwaam in coaching en kan de student brengen tot reflecteren. Van een werkplekcoach verwachten we dat hij de WPC-basiscursus die we binnen Scope aanbieden heeft afgerond.

Schoolopleider
De schoolopleider die vanuit het cluster is aangesteld verbindt de verschillende actoren die betrokken zijn bij het opleiden in de school. De schoolopleider draagt zorg voor begeleiding en professionalisering van de werkplekcoaches in zijn cluster en zorgt voor gunstige omstandigheden voor het werkplekleren. Hij initieert activiteiten om samenwerking tussen de Pabo en de opleidingsschool te versterken, coördineert de plaatsing van studenten en heeft overzicht over het curriculum op de Pabo en thema’s die spelen bij de (startende) leraar. Hij ondersteunt teams en directies in het vormen van beleid en visie op samen opleiden.

EA-clusteropleider (ECO)
De ECO, verbonden aan de Educatieve Academie (Pabo), is de verbindende factor tussen de Pabo en de opleidingsscholen. Elk cluster heeft een ECO die in nauwe samenspraak met de schoolopleider activiteiten initieert en coördineert die gericht zijn op het versterken van de samenwerking. De ECO heeft zicht op het curriculum van de Pabo en kent daarin de mogelijkheden tot samen leren en onderzoeken. Hij adviseert in samenwerking met de schoolopleider de directie over ontwikkeling van werkplekleren en over de rol die onderzoek en studenten daarbij kunnen spelen.

EA-opleider
De EA-opleider, verbonden aan de Educatieve Academie (Pabo) beoordeelt samen met de schoolopleider 2 keer per jaar de studenten in een assessment. Naast de beoordeling van het leerproces wordt gekeken naar de kwaliteit van de leerwerksituatie. Ook brengt hij zijn expertise in in de verdere ontwikkeling van de opleidingsschool en neemt deel aan activiteiten rond samen leren in de opleidingsschool.

Teacher Leader
In de (academische) opleidingsscholen zorgt de Teacher Leader in overleg met de schoolleider voor een vertaling van het schoolbeleid in onderzoeksvragen. Hij initieert praktijkonderzoek, begeleidt Professionele Leergemeenschappen (PLG’s) en begeleidt studenten bij hun onderzoek. Daarbij neemt hij deel aan intervisiebijeenkomst van het Lectoraat `Goede onderwijspraktijken’.