Curriculumcommissie

  1. > Home
  2. > Nieuws-items
  3. > Curriculumcommissie

Binnen de curriculumcommissie van de Pabo wordt gekeken hoe we de kwaliteit van het werkplekleren kunnen verbeteren. Hoe we het leren van de studenten binnen Hogeschool Viaa verbinden met het leren op de werkplek. Op dit moment zijn we bezig met de pilot oudere en jongere kind specialisatie. We zijn dit jaar met een mixgroep begonnen in de voltijdroute en deze studenten krijgen nu hun stagebeoordeling. Op dit moment wordt bekeken hoe we hier komende cursus een vervolg aan geven.
Daarnaast komt er een onderzoeksgroep die zich bezig gaat houden met de volgende onderzoeksvraag:

“Hoe zorgen wij ervoor dat studenten in een werkplekcurriculum vanuit een gezamenlijke visie voldoende competenties/ bekwaamheden ontwikkelen en gevormd worden om op het gebied van wereldoriëntatie en kunstzinnige leergebieden goed onderwijs te geven?”

De onderzoeksgroep zal zelf de onderzoeksopzet en verdere deelvragen bepalen. Doel van het onderzoek is dat het ontwerpprincipes oplevert voor het vormgeven van een curriculum waarin de kwaliteit van deze leergebieden is geborgd.
Als laatste willen we de deeltijdontwikkeling noemen: voor de verschillende deeltijdroutes wordt het laatste jaar nu ontwikkeld. (Leerjaar 2 draait nu dit jaar voor het eerst). We werken hier nog meer vanuit wat studenten al kunnen en het zelfsturend leren. Ook zij zullen komend jaar een bijdrage gaan leveren aan de onderzoek agenda van verschillende scholen.

Namens de afvaardiging vanuit de schoolopleiders,
Hendrik Leppink
Ina Bos